Algemene leveringsvoorwaarden De Antislip Expert B.V.

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaaren van De Antislip Expert B.V., gevestigd in Rotsheide 12, 3069 LG in Rotterdam.

  • KvK nummer: 91315891
  • BTW nummer: NL8656615548B01

1 Algemeen

1.1

Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Antislip Expert. B.V. BV, hierna te noemen: “Gebruiker”, en diens afnemers, hierna te noemen: “Klant”. Afwijkingen op de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.2

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

De Klant mag de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet aan derden op welke wijze dan ook overdragen zonder Gebruikers schriftelijke toestemming. Gebruiker zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

2 Offertes en aanbiedingen

2.1

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, ongeacht of een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2

Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3

Door Gebruiker aangeleverde folders, omschrijvingen, specificaties, tekeningen en opgaven van gewicht en afmeting zijn louter ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.4

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, de kosten van verpakking, installatiekosten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen reis- en

verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5

Gebruiker is niet gebonden aan enige order die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

2.6

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1

De voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken overeengekomen of opgegeven termijnen dienen slechts ter indicatie en zijn geen fatale termijn.

3.2

Indien Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de Klant, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

3.3

Levering geschiedt Ex Works (“af fabriek”) conform de vigerende Incoterms.

3.4

De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

3.5

Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.6

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7
Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomsten dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Indien de Klant wijziging en/of aanvulling

van een overeenkomst verzoekt en partijen geen overeenstemming bereiken blijft de overeenkomst in oorspronkelijke vorm in stand.

3.8
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9

Gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, ook indien een vaste prijs is overeengekomen, op grond van een bevoegdheid of

verplichting ingevolge de wet of regelgeving of als de verhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op

andere gronden- voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren -, zonder dat de Klant in dat geval

gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

- indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- indien Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de

verplichtingen niet zal nakomen;

- indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit

de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- indien door vertraging aan de zijde  van de Klant niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van de Klant, van beslaglegging ten laste van de Klant

- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

4.2
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.3
Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5 Overmacht

5.1
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar

rekening komt.

5.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht

zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

5.3
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4
Voorzover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6 Betaling en incassokosten

6.1
Betaling dient te geschieden binnen [14] dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2
Gebruiker is, indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd het stellen van zekerheid door

Klant te verlangen.

6.3
Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4

Gebruiker heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5

De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

6.6

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.7
Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

binnen- en buiten rechte voor rekening van de Klant, met een minimum van EUR 750.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1
Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Klant

alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2
Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts worden doorverkocht in het kader

van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3
De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

7.4
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5
De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig verbindt de Klant zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om

zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6
Voor het geval Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke

toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich

bevinden en die zaken terug te nemen.

8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Onderdelen die

materiaal- en fabricagefouten bevatten zullen kosteloos worden vervangen indien deze CIF worden aangeboden bij Gebruiker. De garantie vervalt 5 jaar na levering.

8.2
De gerepareerde en/of vervangen onderdelen worden Ex-Works geleverd

door Gebruiker. Vervanging en/of reparatie leidt niet tot een verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn. De kosten in verband met im- of export of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van Klant.

8.3
Indien tussen partij en een afwijkende garantieregeling is overeengekomen geldt deze uitdrukkelijk in plaats van, en niet naast, de in lid 1 genoemde garantie.

8.4
Iedere garantie van Gebruiker vervalt als gevolg van aanpassing, onderhoud of reparatie van de zaken door anderen dan

(aangewezen door) Gebruiker alsmede in geval van misbruik, ondeskundig gebruik of onjuiste opslag van de zaken, gebruik in strijd met de gebruiks- en

veiligheidsvoorschriften van de zaken of van buiten komende omstandigheden.

8.5

De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van. het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker instaat is adequaat te reageren. De Klant dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.6
Overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijnen leidt tot verval van recht van de Klant.

8.7
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

8.8
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


9 Aansprakelijkheid

9.1
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.2
Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en

schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Gebruiker is voorts beperkt tot de nakoming van de in artikel 8 opgenomen garantie.

9.3

De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.4
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.


10 Vrijwaring

10.1
De Klant vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan

de oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

10.2
Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen

van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

11 Intellectuele eigendom

11.1
Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met de geleverde zaken, inclusief aanpassingen, handleidingen en andere gerelateerde documenten of zaken, blijven het eigendom van Gebruiker of haar licentiegevers.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

13.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel [plaats].

13.2
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

13.3
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.